DELEGASIONIM-PARITRA MELAKY
FITSIDIHAN’NY TALE JENERALIN’ NY CONTROLE FINANCIER


Nandritra ny fandalovany tany amin’ ny faritra Melaky ny alatsinainy 8 febroary 2021, dia nihaona sy nidinika tamin’ireo mpiara-miasa aminy any an-toerana ny Tale Jeneralin’ny Contrôle Financier, ny Inspecteur Général d’Etat RASAHAVELO.

Notsiahiviny sy namafisiny tamin’izany ny adidy lehibe iantsorohan’ny Contrôle Financier sy ireo ratsamangaika eny anivon’ny faritra.

Notsindriany manokana ireo laharam-pahamehana mahakasika ny asan’ny Contrôle Financier ato anatin’ny 3 taona manaraka (2021-2023), araka izay voarakitra ao anatin’ny “Plan stratégique du Contrôle Financier” dia:
- Ny fanatsarana ny fitsirihana ny fandaniam-bolam-panjakana.
- Ny fanatsarana ireo fitaovana ho enti-miasa.
- Ny fampivoarana ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara- miombona antoka sy ny mpamatsy vola.